Slovníček VFX pojmů

6 years ago by in Slovník Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Na tomto místě bude postupně vznikat zevrubný slovníček trikových pojmů, které by měl znát každý, kdo se chce věnovat tomuto filmovému odvětví. Jelikož VFX tvorba zasahuje do mnoha dalších oblastí, budou se zde objevovat i termíny z filmové, grafické či fotografické branže. S tvorbou tohoto slovníčku budu postupovat podle abecedy, máte-li však už nyní nápad na slovo, které chcete vysvětlit, neváhejte a piště do diskuze…


Alpha Channel (alfa kanál)

Jeden ze čtyř základních informačních kanálů každého obrázku. Alfa kanál poskytuje informaci o průhlednosti. Jde o reprezentaci daného obrazu pomocí bílé a černé barvy a stupňů šedi mezi nimi. Bílá znační neprůhledné regiony, černá plně průhledné, šedá různé stupně poloprůhlednosti. Alfa kanál se využívá při compositingu pro pohodlné vršení vícero vrstev přes sebe. Na obrázku 1 je vidět Shia LaBeouf na zeleném pozadí. Odstraněním zelené barvy (klíčováním) vznikne v obraze průhledná díra. Tato je reprezentována černou barvou okolo hercova bílého těla (obr. 2 – alfa kanál). Díky této informaci o průhlednost pak za herce můžeme vložit libovolné pozadí (obr. 3).

alpha

Ambient light (ambientní světlo)

Jedno z typů světel v CG grafice. Jedná se o světlo bez jasně určeného zdroje, které distribuuje světlo uniformě ve všech směrech. Toto světlo osvětluje předměty nezávisle na orientaci jejich povrchu. Ambientní světlo primitivním způsobem simuluje chování nepřímého slunečního světla v reálném světě, které se rovněž v našem prostředím odráží od nekonečného množství povrchů a šíří do všech směrů.

Ambient occlusion (zastínění okolím)

Metoda, která pomáhá dodat dojem realistického, difúzního nasvícení tak, že zatemní regiony geometrie, které se nacházejí blízko jiné geometrii. V reálném světě na sebe blízké objekty vrhají stín. Čím blíže je jeden objekt druhému, tím temnější stín vzniká. Ambient Occlusion simuluje tento jev v 3D programech. Buď globálně, jako funkce nasvícení scény, případně lze efektu docílit při tvorbě textur – ručním zatemněním prohlubní a přiléhajících regionů geometrie.

Anamorphic (anamorfní)

Formát filmového obrazu, který je v kameře záměrně zdeformován do jiného “non-native” formátu. Anamorfní kamerové čočky “stlačí” širokoúhlý obraz vertikálně do potřebného formátu (například na 35mm film) a následně ho při promítání pomocí anamorfní projekční techniky zase roztáhnou, aby vypadal normálně. Standardní formát po roztažení je 2.35:1.

anamorphic1

Animation rig (animační rig)

Digitální kostra pro jakýkoliv pohyblivý CG charakter. Skládá se z jednotlivých kosti (bones) a kloubů (joints). Díky rigu může animátor model rozpohybovat a pohodlně animovat, k čemuž využívá důmyslný systém různých manipulačních objektů a IK/FK držadel. Více v tomto článku.

Animatic (Animatik)

Jednoduché animované video, které dává filmaři představu o vzhledu a průběhu akce v plánovaném filmu / videu. Vzniká většinou ve 2D formou rozpohybování storyboardových okének a obsahuje velmi hrubou animaci. Vzniká často pro jednodušší části filmů / filmů, kde není potřeba previz (např. běžný rozhovor dvou postav) většinou stačí pouze sestříhaný storyboard. Skvělým příkladem toho, jak finální film vycházel z původního storyboardu a animatiku, je toto video z The Dark Knight.

Animatronic puppet (animatronická loutka)

Reálná filmová loutka, která má působit jako živé stvoření a která je zpravidla poháněna robotickými, hydraulickými či elektronickými součástkami a ovládána živým operátorem. Dobrý příkladem je T-Rex z Jurského parku.

250

Jedna z největších animatronických loutek, která kdy pro film vznikla – hydraulicky poháněný T-Rex pro Jurský park (1993)

Aspect Ratio (poměr stran)

Poměr složený ze dvou čísel, které udavají o kolik větší je šířka obrazu oproti jeho výšce. Nejběžnější poměry jsou 4:3 (1,333), 16:9 (1,778) a 2.35:1.

Aspect Ratio

Bake in, Baking (zapečení)

Proces, během nějž počítač nevratně vypočítá průběh určitého nastavení, animace či simulace. Když například zapečete simulaci mořské vlny, nejste už následně schopni měnit její průběh a vzhled, můžete s ní už manipulovat jen jako s hotovým 3D elementem. Právě proto přichází tenhle krok až ve zcela finální fázi tvorby efektu.

Bake out

Vyexportování dané animace či simulace do pevného formátu, se kterým už se dá manipulovat pouze jako s hotovým elementem, nelze dále měnit průběh či vzhled jeho částí.

Beauty pass

Jedná se o vyrenderovaný compositingový pass, který obsahuje co nejvíce informací o barvě, shadingu, stínování a odraznosti objektů. Může být složen ze světelného passu, matte passu (alfa informace), shadow passu a někdy i reflection passu. Obrázek vysvětlující všechny druhy passů je zde.

Bézier curve (Bezier křivka)

Matematicky definovaná počítačová křivka, která sestává ze dvou koncových bodů a dvou ovládacích manipulátorů (control handles) které jsou k nim připojeny. Pomocí nich pak může křivka měnit svůj tvar. Pojmenováno po Pierru Bézierovi, francouzském matematikovi a počítačovém inženýrovi, který na tento postup přišel v 60. letech minulého století. Funkcionalitu beziér křivky vysvětluje tohle video.

Bit

Základní jednotka reprezentující data v počítačovém světě. Může mít pouze dvě hodnoty: 1 a 0, zapnuto a vypnuto.

Bit Depth (bitová hloubka)

Wikipedia: Je termín používaný v počítačové grafice, který popisuje počet bitů použitých k popisu určité barvy nebo pixelu v bitmapovém obrázku nebo rámečku videa. Toto pojetí je také známé jako počet bitů na pixel, zejména je-li uvedeno spolu s počtem použitých pixelů. Větší barevná hloubka zvětšuje škálu různých barev a přirozeně také paměťovou náročnost obrázku či videa.

Blue screen (modré plátno)

Filmové plátno používáné pro usnadnění procesu klíčování, tedy odstraňování určité barevné složky z obrazu. Toto plátno se využívá ke tvorbě alfa kanálu (matte passu). Běžný proces je ten, že jsou herec či rekvizita natočeny na modrém plátně (používají se i jiné barvy v čele se zelenou), trikař následně tuto modrou odstraní a dosadí za ni libovolné jiné pozadí. Modré plátno často využíval kupříkladu film Star Wars Episode II: Attack of the Clones…

Blue Spill

Při práci s barevným plátnem se mnohdy modrá (zelená) barva odráží na samotném natáčeném herci. Ve chvíli, kdy je pozadí vyklíčováno, tato barva často dále ulpívá na různých částech hercova těla, oblečení. Jedním z úkolů digitálního compositora je tuto barvu odstranit pomocí množství Despill / Desaturate nástrojů.

bluespill

Bokeh

Fotografický pojem, který popisuje fenomén rozmlžených světelných zdrojů v regionech, které jsou mimo kamerovou ostrost. Tyto body na sebe berou podobu kruhů či mnohoúhelníků.

Bounce Light (odražené světlo)

Světlo, které na daný objekt nedopadá po přímé trase, ale předtím se odrazí od jiného předmětu. Světlo je následně jemnější a rozpytýlenější. Častá technika při fotografování, kdy fotograf namíří světlo na odraznou desku a odražené paprsky posléze vyplní tmavé regiony v jeho scéně. Stejná technika se používá i při digitálních postupech.

B-Spline

Jiné označení pro Bézier Curve.

Camera Mapping / Camera Projection (Kamerová projekce)

CG technika, během níž je 2D obrázek z pozice kamery promítán na jednoduchou 3D geometrii. Takto může trikař vytvořit jednoduché kamerové pohyby v zdánlivě nesmírně detailním 3D prostředí, které je vytvořeno z 2D elementů. Technika úzce spjatá s tvorbou matte-paintingu.

Channel (kanál)

Informační složka každého obrázku, která se zkládá z hodnot týkajících se pouze daného komponentu každého pixelu. Každý obrázek má ve své základní podobě například informace o RGB, tedy poměru červeného, zeleného a modrého kanálu – díky této informaci vidíme barvu obrázku. Jiné obrázky mají například Alpha channel (alfa kanál), který poskytuje informaci o jeho průhlednosti. Tyto kanály jsou zvláště důležité při compositingu, neboť RGB kanál budete neustále používat při barevných korekcích (slaďování barev několika různých vrstev) a Alfa kanál při skládání průhledných a poloprůhledných elementů.

RGB-Alpha

Chroma-key (barevné klíčování)

Jedna z technik klíčování, tedy odstraňování určité barevné složky obrazu. Výsledek klíčování je vždy stejný – určitý element (herec / rekvizita) jsou izolovány z okolního obrazu (na kterém je barevné plátno) a jsou dosazeny do jiného prostředí.

Cinemascope

Typ anamorfního filmového formátu, který produkuje obraz v poměru stran 2,35:1. Původem typ filmového materiálu z 50. let minulého století, dnes už se používá jako zažité označení pro 2.35 formát.

Clean plate

Trikařem vyčištěný snímek vycházející z původního záběru. Defacto jde o proces odstraňování veškerých obrazových elementů, které by mohly vadit výslednému triku, popřípadě o dokreslování chybějícího pozadí (například při zaměňování živých herců za průhledné digitální postavy). Vysvětlení na obrázku: Aby mohl být do záběru ve filmu Elysium dosazen robot, bylo nutné nejdřív zcela odsranit herce v trackovacím obleku, dokreslit za něj chybějící pozadí a jakmile byla clean plate hotova, dodat robota.

elysium_cleanplate

Color Correction (barevné korekce)

Proces, během nějž se mění barevný vzhled obrazu, jeho křivky a poměr barevných složek (color balance). Častý proces při compositingu, kdy je nutné sladit množství často barevně nesourodých elementů do fungujícího celku. Na obrázku z Mad Max: Fury Road je jasně vidět, jak se musely změnit barvy prostředí, aby ladily z digitálně vloženými skalami na pozadí.

Conversion (konverze)

Pojem spojený se stereoskopickým filmovým zobrazením (3D). Jedná se o postup, během nějž se běžně natočený 2D obraz pomocí ručního maskování a dalších speciálních postupů konvertuje do stereoskopického zobrazení. Pro úspěšnou konverzi je třeba vytvořit depth matte (viz černobílý obrázek z filmu Maleficent – bílé regiony jsou v popředí, tmavé v pozadí).

conversion

Complementary Matte

Matte je jiným názvem pro neprůhledný region alfa kanálu videa. Ve chvíli, kdy tento matte invertujeme, získáváme doplňkový matte. Příklad na obrázku: Původní matte nám umožňuje manipulovat s vyřízlým hercem. Invertujeme-li ho, můžeme obrazově manipulovat s hercovým pozadím.

complementarymatte

Compositing

Umění skládání dvou nebo více obrazů dohromady, aby ve výsledku zformovaly jeden koherentní finální obraz. V dřívějších dobách byla tato obrazová manipulace prováděna na optických kopírkách (viz. Optical printer), dnes už jde výhradně o digitální proces. Nejznámějších software pro compositing je The Foundry Nuke, Blackmagic Fusion, Apple Shake, Inferno, Adobe After Effects. Typickými compositingovými úkony je klíčování, retuše, morfování obrazu, barevné korekce, vkládání digitálních elementů, vkládání částicových efektů atd. Více v tomto článku.

Computer Generated Imagery (CGI / CG)

Obraz či obrazová část, která je vytvořena či upravena za pomoci počítače. Zahrnuje do sebe compositingové postupy, animaci, simulace a 3D grafiku.

Creature Designer

Tvůrce, který se cíleně zaměřuje na design a 3D návrhy rozličných filmových či herních potvor. Dobrým příkladem je třeba Ken Barthelmey.

Crop (ořez)

Oříznutí určité části obrazu (ať už záměrné či nechtěné), která je mimo vymezenou oblast.

DOP (Hlavní kameraman)

Vedle režiséra jedna z nejdůležitějších osob u vzniku filmu. Hlavní kameraman většinou rozhoduje o celkovém vizuálním ladění natočených záběrů, sám často stojí za kamerou a volí typy zvolených filmových čoček, framuje záběr (volí kompozici) a celkově je to ten člověk, který zodpovídá za vizuální tvář díla. Úzce spolupracuje s hlavním osvětlovačem a VFX supervizorem.

FPS (Frames per Second, Snímky za sekundu)

Počet snímků, které jsou ve videu zobrazeny v rámci jedné sekundy. Rovněž snímková frekvence. Různé kamery mají schopnost zachycovat různé snímkové frekvence. Typický framerate pro film je 24 snímků za sekundu. Evropský televizní formát má tradičně 25 fps, zámořský 30 fps. Filmaři jako Peter Jackson pak v dnešní době experimentují s 48 snímky za sekundu. Určité speciální kamerové technologie umožňují zhuštěný sběr video dat, někdy v rámci tisíců snímkůpořízených za sekundu (historicky nejvyšší dosažené FPS je 4,4 trilionu obrázků za sekundu).

Key-frame animation (ruční animace, animace klíčových snímků)

Proces, během nějž animátor ručně, snímek po snímku animuje všechny jednotlivé fáze pohybu animovaného objektu / charakteru. Funguje jak při klasické stop-motion animaci tak při digitální animaci.

LIDAR

Light Detection and Ranging. Technologie, která využívá laser a jeho odražené světlo, aby měřila vzdálenosti mezi objekty a tím zmapovala strukturu reálné scény a následně ji tak převedla do virtuálního světa. Pomocí tohoto postupu lze velice rychle a efektivně vytvářet 3D reprodukce reálných prostředí.

Post-vis (Postviz)

Jednoduché animované video, které je podobné previzu, jedná se tedy o reprezentaci toho, jak bude vypadat finální záběr. Postviz nicméně vzniká až po natáčení s herci a je sestaven právě i z natočených záběrů. Viz. previs

Pre-vis (Previz)

Jednoduché animované video, které dává filmaři představu o vzhledu a průběhu akce v plánovaném filmu / videu. Vzniká většinou ve 3D programech (např. Maya) a obsahuje velmi hrubou animaci. Je vytvářeno hlavně pro náročné trikové sekvence, u kterých se nevyplatí experimentovat a trikaři musí přesně vědět, jaké elementy budou obsahovat a jaké je jejich načasování. Pro jednodušší části filmů / filmů (např. běžný rozhovor dvou postav) většinou stačí pouze sestříhaný storyboard. Skvělým příkladem animatiku je tento ze Společenstva prstenu. Společnosti, které se tvorbou previzů zabývají, jsou například The Third Floor, Halon či Proof.

Render pass (renderovací pass)

Při tvorbě CGI obrazů vznikají v 3D programech často tzv. „passy“ neboli vrstvy. Tyto mohou obsahovat různé informace – např. informace o barvě v podobě color passu, informace o jemném stínování v podobě ambient occlusion passu, informace o odrazech materiálů v podobě reflection passu atd. Více v obrázku níže. Jednotlivé passy se později skládají dohromady v procesu compositingu a právě proto, že jsou obrazové informace oddělené, umožňují větší kontrolu nad finálním obrázkem. Lze např. zintenzivnět reflexe v určitém místě kompozice, vytáhnout odlesky v jiném atd.

Rotoscoping (Rotoskopie)

Proces obtahování určitého elementu pořízených záběrů, mnohdy prováděný ručně, ze snímku na snímek. Cílem rotoscopingu je izolovat z pořízených záběrů určitou část, se kterou pak lze dále manipulovat či ji v obraze upravovat nezávisle na zbytku záběru. Mnohá studia mají pro tento proces samostatná roto-oddělení. Výsledkem práce rotoscopera je tzv. matte (viz. matte). Dobrými příklady rotoscopovaných filmů, takových, kde byly reálné záběry obtaženy a poté zmanipulovány tak, aby vypadaly jako animace, jsou třeba A Scanner Darkly (2006, Richard Linklater) či český Alois Nebel (2011, Tomáš Luňák).

Alois Nebel VFXcz

Český film Alois Nebel (2011, Tomáš Luňák) vznikl pomocí technologie rotoskopie

Saturation (saturace, sytost)

Čistota či zářivost dané barvy v obraze, většinou zkrátka úroveň „barevnosti“, rozdíl mezi pastelovou a čistou barvou je právě úroveň saturace.

Scan line

Jedna horizontální řada pixelů v digitálním obraze. Např. full HD obraz má 1920 pixelů na šířku a 1080 horizontálních scan line.

Shadow pass

Jeden z mnoha možných passů při renderování CGI obrazu (viz. Render pass), který obsahuje informace o tom, jak jsou v obraze zobrazeny stíny.

Shutter Speed (Rychlost závěrky)

Čas, který kameře či fotoaparát stráví k zachycení jednoho individuálního snímku.

Skinning

3D skinning je proces připevňování vertexů daného modelu k systému kostí (bones) a kloubů (joints) vzniklých za účelem jeho animace. Určujete během něj, jaký vliv má určitá kost na pohyb konkrétních regionů modelu.

Skeleton (kostra)

V CGI světě se jedná o soustavu digitálních kostí (bones) a kloubů (joints), které udávají způsob, rozmezí a omezení pohybu modelu. Přes tento skeleton se později zapojí systém tzv. handles, které umožňují soustavu kostí a kloubů rozpohybovat. Vzniklý systém se nazývá animační rig – tento je pomocí procesu Skinningu zapojen do 3D modelu. Každý vertex je během něj připevněn na určitý joint a tento pak ovlivňuje jeho výsledný pohyb. Rigger pro animátory ideálně vytvoří ještě systém manipulátorů, které umožňují pohodlnou manipulaci s jednotlivými klouby a kostmi skeletonu. Více o riggingu zde a animaci zde.

Stop-motion animation (Stop-motion animace)

Animační proces, který spočívá ve fotografování animovaného objektu snímek po snímku. Mezi jednotlivými snímky se vždy upraví póza daného objektu (např. loutky), tak, aby při přehrání pořízených snímků působyly tyto změny jako plynulá animace.

Storyboard

Jde o rozkreslený scénář filmu / reklamy. Na jednotlivých okýnkách jsou díky němu autoři schopni přesně rozzáběrovat budoucí dílo a určit podle toho jak rozfázovat natáčení, jaký zvolit objektiv, koho je třeba do záběru obsadit, jaké budou třeba vizuální efekty atd. Jde o základový materiál informující produkci o potřebách vznikajícího díla. Ze storyboardu často vzniká animatik (viz Animatic) a previz (viz Previs).

Technical previs / Techvis (technický previz)

Specializovaný typ previzu (viz Previs), který filmaře informuje o technických detailech potřebných pro natočení dobrých podkladů, např o svícení, kameře, layoutu scény atd. Spousta trikových záběrů se skládá z mnoha obrazových elementů, reálných i CGI. Techvis vznikne rozebráním jednotlivých záběrů previzu, technickým vypočítáním dat z toho, co v něm je vidět, a následným zásobením produkce instrukcemi typu: „Musíte s helikoptérou letět tak a tak vysoko, s takovým objektivem a úhlem záběru, aby se vám podařilo natočit perfektní background plate pro tenhle trikový záběr.“ Previz studia mnohdy vytvoří nesmírně detailní výpočty založené na reálných fyzikálních testech a podle nich informují ostatní oddělení, jak mají vytvořit určité elementy – např. jak moc mají vybuchovat nálože SFX týmu, aby ve finálním obraze dobře fungovaly. Techvis je zkrátka takový detailnější a techničtější video návod, z nějž tvůrci zjistí, jak zhotovit perfektní footage pro VFX záběr.

Temporary Composite (tempcomp)

Compositing oddělení často narychlo složí určitý záběr, aby bylo jasné, jak dobře bude fungovat ve finálním střihu či jak jeho vzhled bude zapadat do výsledného díla. Teprve, když si jsou tvůrci jistí, že stojí zato ho dodělat, compositoři začnou pracovat na jeho final verzi. Kromě toho může Tempcomp sloužit i pro samotné trikové oddělení, např. aby posoudilo to, jak vypadá nově vzniklý CG model v prostředí, do něhož má být zasazen.

Tracking (trackování)

Proces, během nějž je definováno, jakým způsobem se daný objekt / bod pohybují záběrem v závislosti na kamerovém pohybu. Více informací v této sérii článků.

Uncanny Valley

Jedná se o psychologický efekt, který lze pocítit ve chvíli, kdy sledujeme umělý výtvor simulující vzhled lidské bytosti. Ať už se jedná o robota, loutku či digitální model, kdykoliv se dílo začne blížit vzhledu reálného člověka, stává se, že jakákoliv drobná nedokonalost vyvolá v divákovi intenzivní pocit tísně. Jelikož je náš mozek tak skvěle uzpůsoben na rozpoznávání lidských bytostí, v momentě, kdy se setkáme s něčím ne zcela dokonalým, mysl nám začne akutně sdělovat: “Pozor, s touhle… věci je něco špatně!” Schválně se zkuste podívat na toto video a cítit se u toho pohodově.

Trikaři samozřejmě s tímto fenoménem neustále bojují, se střídavými výsledky. Pěkně se vše povedlo například v Alitě.

UV Texture Mapping

UV mapovací proces umožňuje přesné promítnutí textury na 3D objekt, pomocí vytvoření plošné reprezentace tohoto 3D modelu. Chcete-li na čerstvě vytvořený 3D model přidat jakoukoliv Texture Mapu, musíte nejdříve podstoupit proces, v němž tento 3D model rozložíte do 2D plochy. Něco jako byste vzali papírový 3D model objektu (např krychli), uvolnili spoje a rozložili ho před sebe na zem (vznikne 6 čtverců vedle sebe). Takto je vytvořena tzv UV mapa, která zadává oblasti a koordináty, do nichž můžete malovat ve 2D prostoru (např ve Photoshopu). Více infa zde.

3D model a jeho UV mapa (uprostřed), tzn geometrie rozložená do plošného zobrazení

Freelance filmař a CG grafik. Bývalý Cinematic Director ve Warhorse Studios. Milovník Pána prstenů a Jurského parku. Tvůrce VFXcz.